Legalizacja pomostów

W definicji urządzeń wodnych zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego pod lit. h/ zostały wskazane: mury oporowe, bulwary, nadbrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska. Nie ulega przeto najmniejszej wątpliwości, że pomost (także pomost wędkarski) jest urządzeniem wodnym, a wobec tego jego zbudowanie wymaga zawsze pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego).

Powstaje natomiast pytanie, czy wymaga jeszcze innej decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę. Znowelizowany art. 29 ust. 1 pkt. 16 Prawa budowlanego stanowi, że nie wymaga pozwolenia na budowę budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

  • a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  • b) uprawiania wędkarstwa,
  • c) rekreacji.

Tak więc, jeżeli pomost służący do uprawiania wędkarstwa nie przekraczając parametrów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt. 16 Prawa budowlanego, czyli nie jest dłuższy niż 25 m i nie jest wyższy niż 2,50 m, to jego budowa nie wymaga pozwolenia. Wymaga natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1, zgłoszenia właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie (staroście), ponieważ stosownie do art. 82 ust. 3 pkt. 2 Prawa budowlanego wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a każde urządzenie wodne jest z definicji zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego takim obiektem.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (zgoda Dzierżawcy, właściciela wody) na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, co w odniesieniu do rozważanego zagadnienia prawnego dotyczy pozwolenia wodno prawnego na budowę pomostu. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Dodatkowo oprócz pozwolenia uzyskanego od dzierżawcy wód, należy dokonać opłaty na rzecz użytkownika wody. Opłata jest wnoszona za cały rok z góry do 31 marca roku bieżącego. Jest formą odszkodowania za ograniczanie możliwości pobierania pożytków z jeziora, spowodowanych realizacją inwestycji. Wysokość opłaty naliczana jest na podstawie równowartości iloczynu dwóch dziesiętnych ceny narybku jesiennego szczupaka /wg cennika RZGW/ i powierzchni pomostu wg wzoru:

Wo = Cn x P x 0,2 gdzie:

Wo – wys. Opłaty
Cn – cena narybku w zł
P – powierzchnia pomostu w m2
0,2 – stały współczynnik

Opłata oraz wytyczne związane z budową pomostu reguluje Ustawo Prawo Wodne z 18 lipca 2001 roku.
Po wybudowaniu pomostu należy poinformować Dzierżawcę celem lustracji.

Podsumowując, pomosty wędkarskie do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do b) uprawiania wędkarstwa nie wymagają pozwolenia na budowę. Wymagane jest zgłoszenie zgłoszenia właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Ponad to, odpowiedni szkic lub rysunek z parametrami pomostu. Dodatkowo niezbędna jest zgoda Dzierżawcy danego akwenu. Na zakończenie inwestycji pozostaje dokonanie opłaty na rzecz Użytkownika za rok z góry. Pomostu o większych wymiarach wymają pozwolenia wodno prawnego.