Legalizacja pomostów

W definicji urządzeń wodnych zamieszczonej w art. 16 pkt. 65 lit. i ustawy Prawo wodne zostały wskazane: mury oporowe, bulwary, nadbrzeża, pomosty i przystanie. Nie ulega przeto najmniejszej wątpliwości, że pomost (także pomost wędkarski) jest urządzeniem wodnym, a wobec tego jego zbudowanie wymaga zawsze pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne).

Powstaje natomiast pytanie, czy wymaga jeszcze innej decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę. Znowelizowany art. 29 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane stanowi, że nie wymaga pozwolenia na budowę budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

· a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

· b) uprawiania wędkarstwa,

· c) rekreacji.

Tak więc, jeżeli pomost służący do uprawiania wędkarstwa nie przekracza parametrów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane, czyli nie jest dłuższy niż 25 m i nie jest wyższy niż 2,50 m, to jego budowa nie wymaga pozwolenia, budowa taka wymaga jednak zgłoszenia właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie, ponieważ stosownie do art. 82 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a każde urządzenie wodne zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 16 pkt. 65 lit. i ustawy Prawo wodne jest takim obiektem.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (zgoda Dzierżawcy, właściciela wody) na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, co w odniesieniu do rozważanego zagadnienia prawnego dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dodatkowo oprócz pozwolenia uzyskanego od dzierżawcy wód, należy dokonać opłaty na rzecz Dzierżawcy wody. Opłata jest wnoszona za cały rok z góry do 31 marca roku bieżącego. Jest formą odszkodowania za ograniczanie możliwości pobierania pożytków z jeziora, spowodowanych realizacją inwestycji. Wysokość opłaty naliczana jest na podstawie równowartości iloczynu dwóch dziesiętnych ceny narybku jesiennego szczupaka /wg cennika RZGW/ i powierzchni pomostu wg wzoru:

Wo = Cn x P x 0,2 gdzie:

Wo – wys. Opłaty Cn – cena narybku w zł P – powierzchnia pomostu w m2 0,2 – stały współczynnik

Po wybudowaniu pomostu należy poinformować Dzierżawcę celem lustracji.

 

Podsumowując, pomosty wędkarskie do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do b) uprawiania wędkarstwa nie wymagają pozwolenia na budowę. Wymagane

jest zgłoszenie właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiedni szkic lub rysunek z parametrami pomostu. Dodatkowo niezbędna jest zgoda Dzierżawcy danego akwenu. Na zakończenie inwestycji pozostaje dokonanie opłaty na rzecz Dzierżawcy wody za rok z góry. Pomosty o większych wymiarach wymagają pozwolenia na budowę.

https://www.traditionrolex.com/4

https://www.traditionrolex.com/4